KAS - MEIS (CASTELLORIZO) FERRY SCHEDULE

 FROMDATEDEPARTURE TIMEARRIVAL TIMESHIP NAME
KAS - MEIS (CASTELLORIZO) 27/09/2022 09:50 10:10 KASTELLORIZO
KAS - MEIS (CASTELLORIZO) 27/09/2022 22:00 22:20 KASTELLORIZO
KAS - MEIS (CASTELLORIZO) 28/09/2022 09:50 10:10 KASTELLORIZO
KAS - MEIS (CASTELLORIZO) 28/09/2022 18:00 18:20 KASTELLORIZO
 FROMDATEDEPARTURE TIMEARRIVAL TIMESHIP
MEIS (CASTELLORIZO) - KAS 27/09/2022 16:00 16:20 KASTELLORIZO
MEIS (CASTELLORIZO) - KAS 27/09/2022 23:00 23:20 KASTELLORIZO
MEIS (CASTELLORIZO) - KAS 28/09/2022 16:00 16:20 KASTELLORIZO
MEIS (CASTELLORIZO) - KAS 28/09/2022 23:00 23:20 KASTELLORIZO