KAS - MEIS (CASTELLORIZO) FERRY SCHEDULE

 FROMDATEDEPARTURE TIMEARRIVAL TIMESHIP NAME
KAS - MEIS (CASTELLORIZO) 12/08/2022 09:30 09:50 KASTELLORIZO
KAS - MEIS (CASTELLORIZO) 12/08/2022 16:00 16:20 KASTELLORIZO
KAS - MEIS (CASTELLORIZO) 13/08/2022 10:00 10:20 KASTELLORIZO
KAS - MEIS (CASTELLORIZO) 13/08/2022 18:00 18:20 KASTELLORIZO
 FROMDATEDEPARTURE TIMEARRIVAL TIMESHIP
MEIS (CASTELLORIZO) - KAS 12/08/2022 10:30 10:50 KASTELLORIZO
MEIS (CASTELLORIZO) - KAS 12/08/2022 17:00 17:20 KASTELLORIZO
MEIS (CASTELLORIZO) - KAS 13/08/2022 16:00 16:20 KASTELLORIZO
MEIS (CASTELLORIZO) - KAS 13/08/2022 23:00 23:20 KASTELLORIZO